banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 31/03/2017, tại trụ sở Công ty HUD3.3; Đ/c: Số 01 - Lô LK14 - KĐT mới Xa La – quận Hà Đông – TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty HUD3.3.  

Tham dự đại hội có 18 cổ đông (trên 26 cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty), sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) 955.000 cổ phần, chiếm 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD3.3. Như vậy, Đai hội đã được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc nghiêm túc trên tinh thần trách nhiệm cao và thống nhất thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thông qua 100%, cụ thể:

   1. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017.

   2. Báo cáo của HĐQT về quản lý, giám sát hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017.

   3. Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

   4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

   5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2016.

   6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2017.

   7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Trần Thanh Đại – Nhân viên Phòng KHKT Công ty HUD3.3 trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017 với tỷ lệ thông qua 100%.

Với việc các nội dung trong Chương trình nghị sự được thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, là minh chứng rõ nét, thể hiện sự tin tưởng của các quý vị cổ đông Công ty vào HĐQT, vào đội ngũ quản lý của Công ty HUD3.3; Đồng thời cũng chứng minh tính đúng đắn của định hướng phát triển Công ty trong năm tiếp theo, nhằm đưa Công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ SXKD đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành trước giờ diễn ra Đại hội

 Phần nghi lễ khi bắt đầu Đại hội

Ông Hoàng Vũ Dũng - Chủ tịch HĐQT đảm nhận vai trò Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch đọc các Báo cáo của HĐQT kính trình trước các cổ đông

Ông Nguyễn Tiến Lợi - Kế toán trưởng đọc Báo cáo tài chính kiểm toán & PA phân chia lợi nhuận

Ông Trịnh Duy Hoàn - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo Ban kiểm soát

Ông Vũ Phi Hoài - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu

Các cổ đông thực hiên quyền biểu quyết tại Đại hội

HĐQT vs Ban kiểm soát chụp ảnh lưu niệm với ông Trần Thanh Đại - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

(PVL tổng hợp)

Lịch công tác tuần 45 (06/11/2017 đến 11/11/2017): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |